Saturday, August 7, 2021

NGUYỄN QUỐC LÂN TUYÊN TRUYỀN KIỂU CỘNG SẢN; CHUYỆN HUỲNH TIỂU HƯƠNG GIẢ LÍNH MỸ Ở LITTLE SAIGON


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Lâm Quan Thạnh, Quý Nguyễn, Nguyễn Chinh Nhân và Robert Đoan về việc “Nguyễn Quốc Lân tuyên truyền kiểu Cộng sản và chuyện Huỳnh Tiểu Hương giả lính Mỹ ở Little Saigon, quận Cam” vào sáng ngày 7 tháng 8 năm 2020.

No comments:

Post a Comment