Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, October 10, 2015

LUẬT SƯ BÙI KIM THÀNH CHO RẰNG NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN CÓ CÁI BIỆT TÀI DÙNG THƠ ĐỂ DIỆT CỘNG

No comments:

Post a Comment