Saturday, October 10, 2015

LUẬT SƯ BÙI KIM THÀNH CHO RẰNG NHÀ THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN CÓ CÁI BIỆT TÀI DÙNG THƠ ĐỂ DIỆT CỘNG

No comments:

Post a Comment