Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, July 6, 2016

TIẾN SĨ MAI THANH TRUYẾT CHO RẰNG FORMOSA CHỈ LÀ CÁI VỎ CHE ĐẬY TỘI ÁC TẦY TRỜI CỦA VC VÀ TC

No comments:

Post a Comment