Wednesday, July 6, 2016

TIẾN SĨ MAI THANH TRUYẾT CHO RẰNG FORMOSA CHỈ LÀ CÁI VỎ CHE ĐẬY TỘI ÁC TẦY TRỜI CỦA VC VÀ TC

No comments:

Post a Comment