Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, September 26, 2015

HÌNH ẢNH BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM “ĐỜI TÔI” CỦA TÁC GIẢ BÙI ĐỨC MỸ CỰU ĐẠI TÁ KHÔNG QUÂN VNCH


HÌNH ẢNH BUỔI RA MẮT TÁC PHẨM “ĐỜI TÔI” CỦA TÁC GIẢ BÙI ĐỨC MỸ CỰU ĐẠI TÁ KHÔNG QUÂN VNCH
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment