Tuesday, December 8, 2015

TƯỢNG NỮ THẦN DÂN CHỦ MẶC ÁO BÀ BA NHẰM TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CSVN TRỞ THÀNH DỰ ÁN XÂY DỰNG

No comments:

Post a Comment