Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 28, 2016

TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN Ở WESTMINSTER LÀ BIỂU TƯỢNG CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM CỦA TOÀN DÂN VIỆT

No comments:

Post a Comment