Thursday, April 30, 2020

CÂY XANH BÓNG MÁT KHÔNG CÒN
Cây xanh bóng mát không còn,
Đường vui cố quận hao mòn hôm nay.

No comments:

Post a Comment