Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 10, 2017

ĐỒNG HƯƠNG NAM CALIFORNIA TỔ CHỨC GÂY QUỸ CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO HARVEY /P1Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh của buổi họp khoáng đại mở rộng để trình bày kế hoạch tổ chức và kêu gọi các đoàn thể ghi danh tham gia vào thành phần Ban Tổ Chức Ngày Đi Bộ và Đại Nhạc Hội Cộng Đồng, để gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Harvey vào chiều Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 năm 2017 tại hội trường Báo Việt-Mỹ, 14190 Beach Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment