Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 18, 2014

TIẾN SĨ ĐÀO THỊ HỢI - TRỌNG NAM KHINH NỮ LÀ HỦ TỤC CẦN LOẠI BỎ

V

Garden Grove (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã phỏng vấn Tiến sĩ Đào Thị Hợi, Cựu Giáo sư Đại Học Georgetown, Washington, D.C., Hoa Kỳ về vấn đề Trọng Nam Khinh Nữ của các xã hội bị ảnh hưởng bởi Khổng Học.

Tiến sĩ Đào Thị Hợi cho rằng dân Việt dù bị Nho Học áp đặt nhưng xã hội Việt Nam không kỳ thị Nam Nữ. Việc mở trường Khổng Tủ lỗi thời và không cứu được sự phá sản của học thuyết Mác-Mao. Buổi nói chuyện được thực hiện vào ngày 02 tháng 03 năm 2012 tại thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment