Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, January 3, 2015

CHRIS PHAN ĐƯỢC ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ TRANH CỬ CHỨC GIÁM SÁT VIÊN ĐỊA HẠT 1 QUẬN CAMLittle Saigon (VanHoaNBLV) - Nghị Viên Chris Phan thuộc Hội Đồng Thành Phố Garden Grove và cũng là Phó Biện Lý Khu Quận Orange được nhiều đại diện các đoàn thể thuộc Cộng Đồng Việt Nam Miền Nam California tích cực ủng hộ trong cuộc tranh cử vào chức vụ Giám Sát Viên Địa Hạt 1 thuộc Orange County.

Cuộc bầu phiếu sẽ diễn ra vào Thứ Ba ngày 27 tháng 01 năm 2015 tại các khu vực liên hệ trong địa hạt.

Trong Tập Phiếu Bầu Mẫu và Hướng Dẫn Cử Tri đã gởi về địa chỉ của cử tri trong Quận Hạt, Nghị Viên Chris Phan phát biểu:

Là người tị nạn trước đây, tôi may mắn được trải nghiệm Giấc Mơ Của Người Hoa Kỳ! Tôi đã phục vụ đất nước của chúng ta với niềm vinh dự và hãnh diện trong cương vị một sĩ quan Hải Quân trong hơn 14 năm. Tôi hiện đang phục vụ cộng đồng của chúng ta trong cương vị Phó Biện Lý Khu Quận Orange và Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove. Tôi trân trọng yêu cầu quý vị ủng hộ tôi làm Giám Sát Viên Địa Hạt 1 của Quận Orange. (As a former refugee, I am blessed to live the American Dream! I have served our country with honor and pride as a Navy officer for over 14 years. I am currently serving our community as an Orange County Deputy District Attorney and a Garden Grove City Councilmember. I humbly ask for your support to become your 1st District Orange County Supervisor).

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt trong dịp Lễ Chào Cờ Đầu năm 2015 đã phỏng vấn một số quý đồng hương về đề tài đã được nêu trên vào sáng ngày Thứ Bảy 03 tháng 01 năm 2015 cạnh Tượng Đài Đức Thánh Trần, 9078 Bolsa Ave., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment