Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 28, 2019

HẠ BANNERS CÓ BIỂU TƯỢNG CỜ VIỆT CỘNG, TRUNG CỘNG Ở THÀNH PHỐ ORANGE, NAM CALIFORNIA
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại diễn tiến hạ banner có biểu tượng cờ Việt cộng ở góc đường W Maple Ave và Glassell Street cũng như banners có biểu tượng cờ Trung cộng trên đoạn đường Glassell Street thuộc thành phố Orange, miền Nam California, Hoa Kỳ vào chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019.

No comments:

Post a Comment