Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 18, 2019

NGHỊ VIÊN TÀI ĐỖ PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU VU CÁO ÔNG CỦA PHÓ THỊ TRƯỞNG WESTMINSTER KIMBERLY HỒLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phát biểu của Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Tài Đỗ phản bác những luận điệu vu cáo ông của bà Phó Thị Trưởng Westminster Kimberly Hồ vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019 tại phòng họp của HĐTP, 8200 Westminster Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment