Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, May 30, 2023

Diễn Hành Lễ Hội Dâu Tây (Strawberry Festival Parade) Lần Thứ 63 Tại Gar...


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi Lễ diễn hành Lễ hội Dâu tây Garden Grove hàng năm lần thứ 63 (63rd Annual Garden Grove Strawberry Festival Parade) vào sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023 trên đoạn đường Euclid Avenue, khoảng giữa Chapman và Lampson Avenue, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.
 

No comments:

Post a Comment