Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 29, 2017

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE BIỂU QUYẾT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG EMPEROR QUANG TRUNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Với sự đồng thuận đa số tuyệt đối 7/7 Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã biểu quyết cho phép đổi tên đường Business Center Pkway thành tên Emperor Quang Trung trong phiên họp tối ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hội Đồng Thành Phố.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần biểu quyết của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove về việc đổi tên đường nêu trên tại phòng họp của thành phố, 11300 Stanfort Ave., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment