Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, August 23, 2017

NGHỊ VIÊN MỸ GỐC VIỆT VUI MỪNG VÌ THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CÓ TÊN ĐƯỜNG EMPEROR QUANG TRUNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Với sự đồng thuận đa số tuyệt đối 7/7 Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã biểu quyết cho phép đổi tên đường Business Center Pkway thành tên Emperor Quang Trung trong phiên họp tối ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Hội Đồng Thành Phố.

Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã ghi lại cảm tưởng của Phó Thị Trưởng Garden Grove Phát Bùi cùng Nghị Viên Thu-Hà Nguyễn và Kim Nguyễn về sự kiện nêu trên bên ngoài phòng hội của thành phố, 11300 Stanfort Ave., thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment