Lac Viet Humanistic Culture

Monday, August 14, 2023

Biệt Ly by Doãn Mẫn | Arr. Phùng Tuấn Vũ | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn Tây Ban Cầm của Guitarist Nguyễn Thái Cường với tác phẩm “Biệt Ly” của Doãn Mẫn (1919-2007) được chuyển soạn cho guitar bởi Phùng Tuấn Vũ.

Video clip thực hiện bởi Lại Minh Thuận và Nguyễn Thái Hùng vào ngày 13 tháng 8 năm 2023 tại một địa diểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment