Lac Viet Humanistic Culture

Friday, August 18, 2023

Chí Sĩ Ngô Đình Diệm Là Vị Tổng Thống Đầu Tiên Sáng Lập Ra Nền Đệ Nhất C...


Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Chiến Sĩ Dân Quân Cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 11 năm 2012 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment