Friday, August 18, 2023

Chí Sĩ Ngô Đình Diệm Là Vị Tổng Thống Đầu Tiên Sáng Lập Ra Nền Đệ Nhất C...


Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Chiến Sĩ Dân Quân Cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 11 năm 2012 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment