Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 19, 2018

THÔNG BÁO NGÀY NHẬN ĐƠN ỨNG CỬ VÀO BAN ĐẠI DIỆN & HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT CĐNVQG NAM CALILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Van Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi họp báo của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản Và Tay Sai về việc đề ra những biện pháp để đối phó với Vietface TV & Trung Tâm Thúy Nga Paris by Night đã cấu kết, làm ăn cũng như quyên tiền của đồng hương hải ngoại gởi về cho bọn Cộng Sản trong nước.

Trong buổi họp báo này Ban Tổ Chức Bầu Cử các cơ chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali nhiệm kỳ 2018-2021 cho biết sẽ nhận đơn ứng cử của các liên danh thuộc Ban Đại Diện Cộng Đồng cũng như Hội Đồng Giám Sát sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2018.

Buổi họp báo được tổ chức vào lúc 2:00 chiều ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster # 214, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment