Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, April 14, 2018

TIỆC GÂY QUỸ CỦA CHÍ CHARLIE NGUYỄN TRANH CỬ VÀO HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER 2018 /P2Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi tiệc gây quỹ của Chí Charlie Nguyễn, tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster (ngày 6 tháng 11 năm 2018) vào lúc 6:30 pm chiều Thứ Sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018 tại Nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment