Tuesday, June 22, 2021

ÔNG TSU A CẦU: CHÚNG TA PHẢI GIỮ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC, TỰ HÀO CHO LỚP TRẺ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt phỏng vấn ông Tsu A Cầu, Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia VN về việc “Chúng ta phải giữ truyền thống yêu nước, tự hào cho lớp trẻ” vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2021 nhân dịp ông đến tham dự buổi “Lễ Vinh Danh và Truy Điệu Ngày Quân Lực VNCH 2021” tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment