Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, September 29, 2021

ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU 2021 TẠI ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần đặt vòng hoa tưởng niệm cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, cùng phỏng vấn ông Nguyễn Văn Ức  và Tsu A Cầu vào sáng ngày 26 tháng 9 năm 2021 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment