Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 28, 2022

DIỄN HÀNH LỄ HỘI DÂU TÂY (STRAWBERRY FESTIVAL PARADE) GARDEN GROVE HÀNG NĂM LẦN THỨ 62


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi Lễ diễn hành Lễ hội Dâu tây Garden Grove hàng năm lần thứ 62 (62nd Annual Garden Grove Strawberry Festival Parade) vào sáng Thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022 trên đoạn đường Euclid Avenue, khoảng giữa Chapman và Lampson Avenue, thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment