Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 26, 2023

Hướng Dẫn Tự Học Đàn Guitar Cổ Điển, Phần 20 | Guitarist Nguyễn Thái Cường


Little Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi hướng dẫn tự học đàn Guitar Cổ điển, phần 20 của Guitarist Nguyễn Thái Cường giới thiệu bài “Mi Favorita” tác giả vô danh, được chuyển soạn cho guitar bởi Daniel Fortea (1878-1953). Thực hiện video clip bởi Lại Minh Thuận vào sáng ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment