Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, August 27, 2022

NHỮNG KỶ NIỆM VỀ CỐ TRUNG ÚY BIỆT ĐỘNG QUÂN QLVNCH TRẦN THY VÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt thực hiện slideshow những hình ảnh kỷ niệm về cố Trung Úy Biệt Động Quân QLVNCH Trần Thy Vân trong thời gian ông còn sống và đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống Chế độ  Cộng Sản VN do các hội đoàn, đoàn thể cùng Liên Ủy Ban Chống Công Sản và Tay Sai tổ chức hầu như mỗi tháng một hai lần trong suốt những năm 2017, 2018 và những tháng đầu năm 2019. Những hình ảnh này đã được ghi lại và hiện lưu giữ trên trang facebook Van Hoa Nblv.

No comments:

Post a Comment