Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, April 26, 2023

Cộng sản hồi xưa nó bắt được tụi tôi nó không đánh, nó không giết mà nó ...

No comments:

Post a Comment