Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, June 21, 2018

TIỆC GÂY QUỸ CỦA LIÊN DANH ĐOÀN KẾT & XÂY DỰNG TÁI TRANH CỬ VÀO NGÀY 23 VÀ 24 THÁNG SÁULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh về buổi tiệc gây quỹ của Liên Danh Số 3: Đoàn Kết Và Xây Dựng, tái tranh cử vào Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ 2018-2021 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali vào ngày 23, 24 tháng 6 năm 2018 vào sáng ngày Thứ Bảy 16 tháng 6 năm 2018 tại Seafood Palace Restaurant, 6731 Westminster Ave., thuộc Thành Phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment