Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, September 24, 2022

NGHỊ VIÊN KIMBERLY HỒ: KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ THỊ TRƯỞNG TP WESTMINSTER 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ cắt băng Khai trương Văn phòng Vận động Tranh cử của Nghị viên Kimberly Hồ vào chức vụ Thị Trưởng Thành Phố Westminster 2022 vào sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại 9938 Bolsa Avenue. Suite 110, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment