Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 11, 2022

BUỔI HỌP VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH KỲ THỨ 15


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream”  buổi họp về việc tổ chức “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH Kỳ Thứ 15” vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2022 tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment