Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, June 1, 2024

Kèn Truy Điệu Trong Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Tại Nghĩa Trang Quân Đội ...


Lễ tưởng niệm và cắm cờ Việt-Mỹ trên phần mộ các Quân-cán-chính VNCH tại Nghĩa trang Quân đội VNCH (Vietnamese Veteran Cemetery) vào sáng Thứ Hai ngày 27 tháng 5 (Memorial Day) 2024 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave Westminster, thuộc thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment