Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, June 12, 2024

Đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm không có vấn đề kỳ thị và đàn áp Phật g...


Khi nhắc đến TT Ngô Đình Diệm Nghị sĩ Lê Châu Lộc khẳng định rằng "đối với Tổng Thống Ngô Đình Diệm không có vấn đề kỳ thị và đàn áp Phật Giáo". Cuộc hội thoại này được ghi lại vào tối ngày 25 tháng 10 năm 2013 tại 14971 Chestnut St., thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

No comments:

Post a Comment