Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, October 18, 2022

ĐỒNG HƯƠNG LITTLE SAIGON VÀ HỘI H.O. BIỂU TÌNH CHỐNG NGUYỄN QUỐC LÂN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” cuộc biểu tình phản đối Luật sư Nguyễn Quốc Lân vào chiều tối thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022 trước Học Khu Garden grove (Garden Grove Unified School District Education Center),10331 Stanford Ave, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ. 


 


No comments:

Post a Comment