Lac Viet Humanistic Culture

Monday, October 3, 2022

BUỔI GẶP GỠ VỚI CỬ TRI & BÁO CHÍ CỦA NGHỊ VIÊN KIMBERLY HỒ, ỨNG CỬ VIÊN THỊ TRƯỞNG TP WESTMINSTER


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi gặp gỡ với Cử tri & Báo chí cùa Nghị viên Kimberly Hồ, Ứng cử viên Thị Trưởng Thành Phố Westminster 2022 vào chiều Chủ Nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022 tại phòng sinh hoạt East West, 8200 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment