Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 23, 2022

TIỆC GÂY QUỸ CỦA LUẬT SƯ JAMES “JIMMY” D. PHẠM ỨNG CỬ NGHỊ VIÊN HĐTP WESTMINSTER 2022


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi tiệc gây quỹ của Luật sư James “Jimmy” D. Phạm ứng cử vào chức vụ Nghị viên Hội Đồng Thành Phố Westminster (ngày bầu cử 8 tháng 11 năm 2022 sắp tới) vào trưa Chủ Nhật ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại Ngoc Suong Restaurant, 14580 Brookhurst St, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment