Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, April 18, 2024

Lịch sử đã chứng minh chủ nghĩa CS chỉ là ảo tưởng sai lầm #shorts


Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 2018 /P3 vào chiều tối ngày 29 tháng Tư Năm 2018 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Số 14180 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment