Lac Viet Humanistic Culture

Friday, April 19, 2024

Tưởng nhớ bà Định Thị Hải người đã ra đi âm thầm không ai biết đến ngày ...


Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 2017 vào chiều tối ngày 30 tháng Tư Năm 2017 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ,  Số 14180 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment