Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, May 11, 2024

Chư Tăng Ni Khất Thực Mừng Đại Lễ Phật Đản 2024 #shorts


Chư Tăng Ni khất thực để chào mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2568-DL 2024 vào sáng ngày Chủ Nhật 5 tháng 5 năm 2024 tại Garden Grove Park, 9301 Westminster Blvd., thuộc Thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment