Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, May 22, 2024

Ở VN gia đình của em đã bị CS áp bức, bắt bỏ tù và bóc lột #shorts


Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư Đen vào chiều tối ngày 29 tháng Tư Năm 2018 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ,  Số 14180 All American Way, Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment